Downloads

Photoshop 11.0.1 - Windows - Če?tina

Aktualizace Adobe Photoshop 11.0.1 pro Adobe Photoshop CS4

Aktualizace aplikace Adobe Photoshop 11.0.1 øe?í nìkolik problémù objevených po vydání programù Adobe Photoshop CS4 a Photoshop CS4 Extended (11.0).

Mezi nejdùle?itìj?í opravy aktualizace Photoshop 11.0.1 patøí následující:

-- Byla vyøe?ena celá øada problémù, které mohly zpomalit chod aplikace.
-- Soudkovitá rotace pera u tabletù Wacom nyní funguje správnì.
-- Program Photoshop nyní správnì rozpozná 3D textury upravované pomocí zásuvného modulu.
-- Byla zlep?ena kvalita výsledkù funkce Automaticky prolnout vrstvy (Slo?it obrazy).
-- Byla napravena chyba, která mohla vést k pádu aplikace bìhem vkládání formátovaného textu.
-- Byla odstranìna chyba, která mohla vzniknout pou?itím po?kozeného fontu.

File Information

Product Photoshop
Version CS4
Platform Windows
File Name Photoshop_11.0.1_mul_AdobeUpdate.zip
File Size 35.2MB
Proceed to Download


System requirements

SYSTÉMOVÉ PO?ADAVKY (systém Windows)

-- Program Photoshop CS4 v jedné z následujících jazykových verzí: angliètina, francouz?tina, ?panìl?tina, portugal?tina, nìmèina, ital?tina, holand?tina, ?véd?tina, dán?tina, fin?tina, nor?tina, zjednodu?ená èín?tina, tradièní èín?tina, korej?tina, japon?tina, èe?tina, pol?tina, ru?tina, tureètina, maïar?tina, ukrajin?tina nebo rumun?tina.
-- Systém Microsoft® Windows® XP s aktualizací Service Pack 2 (doporuèujeme Service Pack 3) nebo Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 1 (certifikováno pro 32bitová vydání Windows XP a 32bitová a 64bitová vydání Windows Vista)

Installation Instructions

After downloading a ".zip" file, use the operating system or a utility such as WinZip or PKZIP to access the file's contents.

Need help with downloading? See our Downloading Help documents.

POKYNY PRO INSTALACI

Jak nainstalovat aktualizaci Photoshop 11.0.1:
1. Vypnìte ve?kerou antivirovou ochranu.
2. Ujistìte se, ?e slo?ka s programem Photoshop na va?em pevném disku se nazývá ?Adobe Photoshop CS4?.
3. Poklepejte na aplikaci ?Adobe Photoshop Updater?. Pokud program aktualizace oznámí, ?e nemù?e nalézt aplikaci, kterou má aktualizovat, odinstalujte program Photoshop CS4, a poté ho znovu nainstalujte (ponechte výchozí název slo?ky ?Adobe Photoshop CS4?).
4. Postupujte podle pokynù zobrazených na obrazovce.

Additional notes

DAL?Í POZNÁMKY

Aktualizaèní modul provede aktualizaci pouze koneèné verze programu Adobe Photoshop CS4, nikoliv neveøejných verzí (beta). Chcete-li si ovìøit, zda aktualizace probìhla v poøádku, spus?te program Photoshop a zkontrolujte, zda je èíslo verze zobrazené pøi startu 11.0.1, nikoliv 11.0. Pokud není zobrazena verze 11.0.1, zøejmì máte neveøejnou verzi programu Photoshop CS4. Obra?te se na svého místního prodejce spoleènosti Adobe nebo nav?tivte webové stránky spoleènosti Adobe, kde si mù?ete zakoupit plnou verzi programu.

License agreement

License agreement

By using software of Adobe Systems Incorporated or its subsidiaries ("Adobe"); you agree to the following terms and conditions. If you do not agree with such terms and conditions; do not use the software. The terms of an end user license agreement accompanying a particular software file upon installation or download of the software shall supersede the terms presented below.

The export and re-export of Adobe software products are controlled by the United States Export Administration Regulations and such software may not be exported or re-exported to Cuba; Iran; Iraq; Libya; North Korea; Sudan; or Syria or any country to which the United States embargoes goods. In addition; Adobe software may not be distributed to persons on the Table of Denial Orders; the Entity List; or the List of Specially Designated Nationals.

By downloading or using an Adobe software product you are certifying that you are not a national of Cuba; Iran; Iraq; Libya; North Korea; Sudan; or Syria or any country to which the United States embargoes goods and that you are not a person on the Table of Denial Orders; the Entity List; or the List of Specially Designated Nationals.

If the software is designed for use with an application software product (the "Host Application") published by Adobe; Adobe grants you a non-exclusive license to use such software with the Host Application only; provided you possess a valid license from Adobe for the Host Application. Except as set forth below; such software is licensed to you subject to the terms and conditions of the End User License Agreement from Adobe governing your use of the Host Application.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: YOU AGREE THAT ADOBE HAS MADE NO EXPRESS WARRANTIES TO YOU REGARDING THE SOFTWARE AND THAT THE SOFTWARE IS BEING PROVIDED TO YOU "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. ADOBE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THE SOFTWARE; EXPRESS OR IMPLIED; INCLUDING; WITHOUT LIMITATION; ANY IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; MERCHANTABILITY; MERCHANTABLE QUALITY OR NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. Some states or jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties; so the above limitations may not apply to you.

LIMIT OF LIABILITY: IN NO EVENT WILL ADOBE BE LIABLE TO YOU FOR ANY LOSS OF USE; INTERRUPTION OF BUSINESS; OR ANY DIRECT; INDIRECT; SPECIAL; INCIDENTAL; OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING LOST PROFITS) REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT; TORT (INCLUDING NEGLIGENCE); STRICT PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE; EVEN IF ADOBE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; so the above limitation or exclusion may not apply to you.